Beleefroute.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

Beleefroute.nl, is een merk van WoW-e Den Bosch B.V. WoW-e Den Bosch B.V. gevestigd aan De Brik 8, 5247LL in Rosmalen. WoW-e Den Bosch B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Beleefroute.nl – De Brik 8, 5247LL Rosmalen, M +31 6 28 24 36 15. 

E. van der Pasch is als bestuurder van WoW-e Den Bosch B.V. de Functionaris Gegevensbescherming van Beleefroute.nl Hij is te bereiken via info@beleefroute.nl

Artikel 1 – DE GEBRUIKER zal het WoW-e voertuig gebruiken als recreatie-voertuig, waarbij het verboden is om het doel voor enig ander gebruik toe te passen. Het onjuiste gebruik van een WoW-e voertuig en het niet naleven van de regels van de weg zijn alleen de verantwoordelijkheid van de bestuurder die onderhevig is aan deze gebruikersovereenkomst met WoW-e B.V.. WoW-e B.V. is vrijgesteld van elke onvoorzichtigheid die de bestuurder tijdens de duur van deze overeenkomst zou kunnen veroorzaken.

Artikel 2 – GEBRUIK: Het is verboden voor de gebruiker het voertuig waarop dit contract betrekking heeft geheel of gedeeltelijk over te dragen, uit te lenen of te subleasen ten gunste van derden. WOW-e B.V. is in geen geval verantwoordelijk voor een andere persoon dan de bestuurder die geautoriseerd is door het inhuren van deze service.

Bij het parkeren van het WoW-e voertuig dient de gebruiker ten alle tijden de sleutel van het slot te gebruiken. In geval van diefstal, verlies of enig ander item gedurende de looptijd van dit contract, is de gebruiker verplicht om WoW-e B.V. de totale waarde van het WoW-e voertuig voor het vaste bedrag van 1.500 euro binnen 1 maand te betalen.

Artikel 3 – DUUR: Het gebruik kan worden verlengd, indien beide partijen dit overeenkomen. Bij tijdsoverschrijding wordt 5 euro per uur per voertuig in rekening gebracht.

Artikel 4 – SNELHEID EN WEGEN: De maximale toegestane snelheid met de WoW-e voertuigen bedraagt 25 km/u, deze snelheid mag niet overschreden worden. WoW-e voertuigen laten het gebruik van auto(snel)wegen niet toe omdat deze wettelijk verplicht zijn gebruik te maken van de fietspaden in Nederland. WoW-e B.V. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik of niet-naleving van deze clausule.

Artikel 5 – DE GEBRUIKER ontvangt het voertuig in perfecte staat en gebruik inclusief kenteken en de WA-verzekering op het voertuig. Het is de verhuurder. verplicht om de buitenkant van het voertuig schoon te houden en zowel na als voor de verhuur de batterij, remmen, claxon en het voertuig te checken. Bij de huur worden per e-Chopper geleverd:

  • één sleutel,
  • één opgeladen accu voor minimaal 50km

De huurder heeft de verplichting om het WoW-e voertuig in dezelfde staat terug te brengen als dat deze werd afgeleverd. Elke schade of breuk die optreedt tijdens de looptijd van deze overeenkomst, in het voertuig, moet worden gerepareerd of vervangen, zijn op kosten van de gebruiker. Eventueel ontstane schade wordt door de gebruiker betaald.

Artikel 7 – OVERTREDINGEN van verkeer, ongevallen en botsingen gepleegd door de gebruiker en die overeenkomen met het voertuig, vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker welke tevens alle kosten en schade draagt.

Artikel 8 – WoW-e B.V. behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te beëindigen wegens schending van één van de bovenstaande clausules door de gebruiker.

Artikel 9 –  BIJ PECH dient de gebruiker zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de verhuurder. De verhuurder zal trachten het technische mankement te verhelpen. Is dit niet mogelijk dan zal de verhuurder vervangend vervoer regelen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beleefroute.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@beleefroute.nl